Şirketinizin, Avrupa Pazarında Rekabetçiliğini Koruyabilmesi için Sera Gazı Azaltım Stratejisini belirlediniz mi?

SERA GAZI EMİSYONLARI YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIĞI

Yönetmeliklerimizce hazırlanması zorunlu hale getirilen Sürdürülebilirlik Planı dahilindeki Sera Gazı Azaltım Planınızı hazırladınız mı?

Sera Gazı Yönetimi ve Danışmanlığı, şirketinizin sera gazı emisyon kaynaklarının tespiti ile başlayıp Net Sıfır Hedefi’ne ulaşana kadarki süreçlerin tamamı veya bir kısmı için verilecek teknik desteği kapsamaktadır.

Danışmanlık hizmeti kapsamında; şirketinizin sera gazı emisyonlarının mevcut durumunu analiz ederek sürece başlıyoruz. Daha sonrasında; mevcut durum ve şirketin hizmet verdiği sektöre bağlı olarak gerekli tüm yükümlülükler, gelecekte oluşabilecek ihtiyaç ve riskleri değerlendirerek size özgü en uygun stratejinin geliştirilmesi için araştırmalar yapıyoruz.

Yapılan araştırmaları sizler ile bir rapor ve raporu takiben eş zamanlı yapılan toplantılar ile şirket içi değerlendirmenize sunuyoruz. Onaylanan stratejiye bağlı olarak, en uygun yol haritasını oluşturuyor, bu süreçte sizler için gerekli tüm teknik desteği sağlıyoruz.

Tüm süreç boyunca danışmanlık almak istemeyen şirketler için ek olarak verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimiz ise;

Science-Based Targets (SBTi) Danışmanlığı

Carbon Disclosure Project (CDP) Danışmanlığı

EcoVadis Danışmanlığı

Karbon Sertifikasyonu Danışmanlığı

Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı

SERA GAZI AZALTIM STRATEJİLERİ GELİŞTİRME

Sera gazı emisyonlarınızı azaltmaya yardımcı olacak hizmetlerimiz ile güçlü bir azaltım stratejisi geliştirmenize yardımcı oluyoruz.

Kuruluş Seviyesinde Sera Gazı Emisyonlarının Envanterinin çıkartılması, mevcut durumun ortaya konulması ve yapılması planlanan azaltım çalışmalarının etkilerinin ölçülebilmesi adına yapılması gereken en temel çalışmalardan biridir. Bu kapsamda yapılan envanter çalışması; kullandığınız hammaddelerin üretiminden, ürettiğiniz ürünlerin tesisiniz dışına çıkana kadarki yürüttüğünüz bütün operasyonel faaliyetleri içeren bir çalışmadır.

Zero GHG olarak bizler, ISO 14064 Standardı ve GHG Protokol’e uygun olarak hesaplama ve raporlama hizmeti sunuyoruz.

Ürün Karbon Ayak İzi, bir ürünün üretimi için gerekli olan hammaddenin üretiminden başlayarak o ürünün kullanımı sonrası bertarafına kadarki yaşam döngüsü boyunca sebep olduğu sera gazı emisyonlarının tamamı olarak tanımlanmaktadır.

Ürün Karbon Ayak İzi hesaplanması, hem ürün başına oluşan sera gazı emisyonlarının takip edilmesine hem de ürünün hammaddesi, üretim prosesi gibi süreçlerinin değiştirilmesi ile karbon ayak izinde oluşacak değişiklikleri projeksiyonun yapılmasında önemli rol oynamaktadır.

Zero GHG olarak bizler, ISO 14067 Standardına uygun olarak Ürün Karbon Ayak İzinizi hesaplıyor ve raporluyoruz.

ISO 14040, 14044 ve 14071 Standartları çerçevesinde tasarım parametrelerinizi belirleyin ve ürününüzün “beşikten mezara” olacak şekilde Yaşam Döngüsü Analizini (LCA) raporlandırın.

Ürün analizi yapılırken, mevcut üretim prosesini de değerlendirerek prosesinizin üretim verimine dolaylı ve doğrudan etkilerini gözlemleyin. Ek olarak; ürününüz ve prosesiniz ile ilgili Ar-Ge çalışmalarınız için yaşam döngüsü analizi yaptırarak, planladığınız çalışmanın uygunluğu ile ilgili karşılaştırmalı iddialarda bulunabilirsiniz.

Ekibimiz, Yaşam Döngüsü Analizini yazılım kullanarak yapmaktadır.

Yaşam Döngüsü Enerji Analizi (LCEA): Bir ürüne yönelik tüm enerji girdilerinin, yalnızca üretim sırasında doğrudan enerji girdilerinin değil, aynı zamanda üretim süreci için gerekli bileşenleri, malzemeleri ve hizmetleri üretmek için gereken tüm enerji girdilerinin de hesaba katıldığı bir yaklaşımdır.
Bu yaklaşım ile enerji tasarrufu yapılacak noktalar belirliyor, enerji kullanılan yerlerde revizyonlar öneriyoruz.

Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi (LCCA): Yaşam döngüsü maliyet analizi ile, bir ürün veya sisteminizin kullanım ömrü boyunca işletilmesinin toplam maliyetini tespit edin.
Mevcut tesisinizin veya planlan projenize başlamadan yapacağımız maliyet analizi sayesinde, kaynakların etkin kullanılması ve en uygun maliyetli yöntemleri tespit ederek raporluyoruz.

Aynı sektörde iş yaptığınız rakip firmaları değerlendirerek eksikliklerinizi ve olumlu yönlerinizi ortaya koyuyoruz. Belirlenen eksiklikleri gidermeye yönelik yeni hedefler belirlemenize yardımcı olarak işletmenizin gelişmesine ve ürün performansınızı artırmanıza katkı sağlıyoruz.

Performans Gelişim Raporu (Performance Progress Report) şirket olarak belirlenen hedeflerin, faaliyete geçirilen iyileştirme uygulamalarının çıktılarını içeren bir rapordur. Bu rapor ile yapılan çalışmaların sonuçları net bir şekilde ortaya konularak paydaşlara duyurulabilmektedir.

Zero GHG, Performans Gelişim Raporunuz ile hedeflediğiniz veya gerçekleştirdiğiniz sera gazı azaltım çalışmalarınızdaki ilerlemeleri raporluyor, dilerseniz yazım ile ilgili teknik destek veriyoruz.

Doğal kaynakların kullanımında ve üretim prosesinde maksimum verim sağlayacak inovasyon tasarımları ile gelecekte oluşabilecek çevresel problemleri minimum seviyeye indiriyor, tesisinizin Net Sıfır Hedefi’ne adaptasyon sağlamasına yardımcı oluyoruz.

Net Sıfır Hedefi doğrultusunda belirlenen sera gazı emisyonlarının azaltılmasına dair şirketiniz bünyesinde yapılabilecek adaptasyon ve inovasyon araştırmalarının yapılması, araştırmalar ışığında projeler geliştirilmesi ve bu projelerin hayata geçirilmesi için konusunda uzman kadromuz ile sizlere detaylı bir hizmet sunmaktayız.

Bu hizmetimiz, Net Sıfır Hedefinize ulaşmanız için geliştirilen strateji kapsamında;

  • Karbon sertifikasyonu yapılabilecek proje önerileri,
  • Projeniz varsa sertifikasyon için uygunluğunun değerlendirilmesi,
  • Projenin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkilendirilerek etkilerinin değerlendirilmesi,
  • Proje Dizayn Dokümanı (PDD) hazırlanması,
  • Akredite olmuş kuruluşların (DOE veya AIE) onay ve doğrulama süreci boyunca danışmanlık sağlanması

Hizmetimiz kapsamında, müşterilerimizin sera gazı azaltım ve uzaklaştırmaları için işletmelerine en uygun proje fikirlerini araştırıyor, bu araştırmaların gerekli tüm hesaplama ve raporlamalarını yapıyoruz.

Süreç boyunca;

  • Mevcut durumun tespit edilebilmesi için ISO 14064-1 Standardına uygun olarak kuruluş seviyesi karbon ayak izini hesaplıyoruz.
  • Azaltım için firmanın belirlediği proje varsa, bu projenin ISO 14064-2 Standardına uygun hesaplama, izleme ve raporlamasını gerçekleştiriyoruz.
  • Azaltım için firmanın belirlediği bir proje yoksa, gerekli piyasa ve akademik çalışmalar ile azaltım planı çıkartıyoruz. Daha sonra plana uygun proje geliştirilerek ISO 14064-2 Standardına uygun raporlamasını gerçekleştiriyoruz.
7224759